Handelsbetingelser - DigitalTrafik
16847
page-template-default,page,page-id-16847,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 
VIGTIG INFORMATION

Handelsbetingelser

Senest opdateret den 14. oktober 2019

Hos digitaltrafik.dk har vi valgt at følgende standardvilkårene, der er udarbejdet af IT-Branchen, Dansk Erhverv, Kreativitet & Kommunikation og Dansk Annoncør Forening for at sikre, at både vores kunder og vi har et juridisk fornuftigt grundlag for samarbejdet.

 

1. PRÆAMBEL

 

Disse standardvilkår og betingelser for projekter er et bilag til Leveringsaftalen for digitale projekter, og udgør sammen med leveringsaftalen og andre bilag den samlede aftale, herefter kaldet “Aftalen”. Parterne er enige om at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning under hele forløbet. Parterne vil yde en betydelig indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne vil udvise den fleksibilitet, som må anses for rimelig og sædvanlig ved gennemførelse af digitale projekter.

 

2. AFTALEN

 

2.1 LEVERANCEN

Aftalen omfatter de ydelser, projekter, løsninger mv. (herefter kaldet “Leverancen”), som er beskrevet i Leveringsaftalen for digitale projekter eller anden tilsvarende aftale. Kundens digitale eller skriftlige accept er på krævet, inden Leverancen igangsættes af digitaltrafik.dk.

 

3. UNDERLEVERANDØRER

 

3.1 ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER

Digitaltrafik.dk er berettiget til at anvende underleverandører. Der påhviler digitaltrafik samme ansvar for sådanne underleverandørers ydelser og leverancer, som gælder for vores egne ydelser og leverancer i henhold til Aftalen.

 

4. INFORMATION

 

4.1 LOYAL INFORMATIONSFORPLIGTELSE

Parterne skal løbende informere hinanden skriftligt om ethvert forhold, der skønnes at have betydning for gennemførelse af et hensigtsmæssigt kontraktforløb i så god tid, at den anden part har mulighed for at tilpasse sig den fremtidige situation.

 

5. DOKUMENTATION

 

5.1 INFORMATIONSMATERIALE FRA PRODUCENTER/LICENSUDBYDERE

I enhver leverance medfølger, med mindre andet er udtrykkeligt angivet, alene den dokumentation for anvendelse, som medfølger fra de respektive producenter/licensudbydere.

 

5.2 DIGITALTRAFIK.DK’ EGNE YDELSER OG PRODUKTER

Dokumentation, f.eks. inline-kommentering brugermanualer, undervisningsmateriale mv. skal aftales specifikt og honoreres særskilt.

 

6. DIGITALTRAFIK.DK’ FORPLIGTELSER

 

6.1 UDFØRENDE TEAM

digitaltrafik.dk stiller et kvalificeret team af medarbejdere til rådighed indenfor Leverancens rammer. Hvis personer fra det præsenterede team forlader digitaltrafik.dk, eller af anden grund ikke kan være tilknyttet Leverancen, er digitaltrafik.dk ansvarlig for at sikre, at nye medlemmer af teamet har tilsvarende kompetencer, og at de får en indføring i Leverancen. Denne indføring sker for digitaltrafik.dk’ regning.

 

6.2 INFORMATIONSPLIGT VEDÆNDRINGER

 

6.2.1

digitaltrafik.dk forpligter sig til at meddele Kunden, når ændringer eller uforudsete forhold får indflydelse på de aftalte forhold.

 

6.2.2

Når der arbejdes efter estimater/fast tidsforbrug, forpligter digitaltrafik.dk sig til at kommunikere væsentlige ændringer af estimater hurtigst muligt til Kunden. Formodning om ændringer kommunikeres af digitaltrafik.dk uden ugrundet ophold.

 

6.2.3

digitaltrafik forpligter sig til at indgå i dialog med Kunden om eventuelle ønsker til ændringers indflydelse på Leverancens leveringstidspunkt og pris.

 

6.3 RETTIGHEDER

digitaltrafik.dk forpligter sig til at sikre, at alle nødvendige rettigheder og licenser til fotos, software og andre rettighedsbeskyttede materialer, som vi anvender i Leverancen, er til stede i overensstemmelse med den aftalte eller forudsatte brug.

 

Med mindre andet er aftalt, tilhører alle rettigheder til det leverede materiale, Kunden.

 

6.4 TEKNOLOGI OG RÅDGIVNING

 

6.4.1

Såfremt der indgår kodningsarbejde i en opgave, forpligter digitaltrafik.dk sig til at dokumentere hvilke kodningsstandarder er benyttes på opfordring fra Kunden. Dokumentationen beregnes som medgået tid på en særskilt opgave.

 

6.4.2

digitaltrafik.dk forpligter sig til at rådgive om tekniske standarder, hardware og software, der har relevans for Leverancen, og som er indenfor digitaltrafik.dk’ ekspertise.

 

6.4.3

digitaltrafik.dk forpligter sig til at indgå som rådgiver for Kunden i forbindelse med eventuel erhvervelse af hardware-og/eller software produkter, samt ved udvælgelse af Open Source-moduler og –komponenter indenfor digitaltrafik.dks ekspertise. Digitaltrafik.dk yder ikke nogen form for reklamationsret for sådanne produkter.

 

7. KUNDENS FORPLIGTELSER

 

7.1 PROJEKTDELTAGERE

Kunden forpligter sig til at stille egne projektdeltagere og andre interessenter med den nødvendige viden og kompetencer til rådighed på de aftalte tidspunkter og i det nødvendige omfang. Kunden er ansvarlig for ledelse og koordinering af alle Kundens interessenter, herunder deres kommunikation med digitaltrafik.

 

7.2 INFORMATIONSPLIGT

 

7.2.1

Kunden forpligter sig til så vidt muligt at holde Digitaltrafik.dk opdateret om kommende budgetter og planer, der kan påvirke Leverancen.

 

7.2.2

Kunden forpligter sig til at respondere på modtagne dokumenter og forespørgsler uden ugrundet ophold, så tidsplanen kan overholdes.

 

7.3 MØDEDELTAGELSE

Kunden forpligter sig til at deltage i de aftalte møder. Både dem i tidsplanen og ad-hoc møder.

 

7.4 TEST OG GODKENDELSE

Kunden forpligter sig til at medvirke til test og godkendelse af vores ydelser.

 

7.5 ADGANG TIL INFORMATION

 

7.5.1

Kunden forpligter sig til at give adgang til tilgængelig produktinformation, nødvendige systemer, brugerinformation, websiteanalyser og enhver eksisterende strategisk dokumentation, som er aktuel og relevant for udførelse af Leverancen.

 

7.5.2

Såfremt der indgår grafisk arbejde i en opgave, forpligter Kunden sig til at forsyne digitaltrafik.dk med godkendte elektroniske filer med logoer, produktbilleder og eventuelt skriftligt indhold.

 

7.5.3

Kunden forpligter sig til at være ansvarlig for nøjagtighed af udleveret materiale og de nødvendige godkendelser af al indhold.

 

7.6 RETTIGHEDER

Kunden forpligter sig til at være i besiddelse af alle nødvendige rettigheder og licenser til materiale, udleveret til digitaltrafik.dk.

 

7.7 TEKNOLOGI

Kunden forpligter sig til, i samarbejde med digitaltrafik.dk, at kommunikere skriftligt, hvilke udviklingsstandarder, browserkrav eller andre tekniske standarder, som det forventes, at vi skal forholde sig til. Når disse krav er opfyldt, skal det udstyr, programmel og dokumentation, som Digitaltrafik.dk leverer, være tilstrækkeligt til, sammen med Kundens it-miljø, at opfylde kravene i Aftalen. Det er en forudsætning for digitaltrafik.dk’ opfyldelse af Aftalen, at der ikke forekommer fejl i Kundens it-miljø, som påvirker vores opfyldelse af kravene i Aftalen.

 

7.8 UNDERVISNING

Såfremt der indgår undervisning i Aftalen, er det Kundens forpligtelse at deltage i fornøden undervisning, der muliggør brugen af Leverancen. Omfanget aftales særskilt i forbindelse med aftalens indgåelse.

 

8.LEVERING

 

8.1 IMPLEMENTERING AF AFTALEN

 

8.1.1

digitaltrafik.dk implementerer Leverancen til Kunden for eventuel gennemgang eller accepttest af Kunden. Kunden skal udføre accepttesten hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor digitaltrafik.dk melder Leverancen klar til accepttest. Såfremt denne tidsfrist overskrides uden forudgående aftale mellem Kunden og digitaltrafik.dk, betragtes Leverancen som accepteret og meldt ”Klar til drift” af Kunden, hvorefter pkt.

 

8.1.2

Når digitaltrafik.dk har rettet eventuelle mangler (som defineret i pkt. 9.2.1), der blev fundet i Kundens accepttest, så er Leverancen ”Implementeret/Klar til drift.”

 

8.2 LEVERINGSTIDSPUNKT

 

8.2.1

Levering er sket rettidig, når Leverancen er ”Klar til drift”(jf. pkt. 8.1.2) på det aftalte leveringstidspunkt og -sted. Digitaltrafik.dk forpligter sig til at levere rettidig, medmindre Kundens forhold forhindrer, at tidsplanen kan overholdes.

 

8.2.2

digitaltrafik.dk bærer risikoen for Leverancen, indtil den er ”Implementeret/Klar til drift”. Sker overtagelsen før Leverancen er ”Implenteret/Klar til drift”, overgår risikoen til Kunden på overtagelsesdagen, med mindre andet er udtrykkeligt angivet.

 

9. MANGLER

 

9.1 MANGLER

 

9.1.1

Er Leverancen ikke udført i overensstemmelse med Aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med Kundens eventuelle skriftlige anvisninger, som digitaltrafik.dk har accepteret, foreligger der en mangel.

 

9.1.2

Leverancen skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge Aftalen. Såfremt en fejlfunktion ved det leverede skyldes forhold, som hidrører fra Kundens øvrige programmel og udstyr eller forhold, som skyldes, at andre end digitaltrafik.dk har tilpasset, f.eks. Google, eller udført vedligeholdelse til Leverancen, anses dette ikke som en mangel, og digitaltrafik.dk kan således ikke drages til ansvar herfor.

 

9.1.3

Hvis digitaltrafik.dk kan godtgøre, at manglen skyldes forhold, som digitaltrafik.dk ikke havde viden om på tidspunktet for Aftalens indgåelse, f.eks. ændringer i soft- eller hardware hos 3. mand, kan digitaltrafik.dk ikke drages til ansvar herfor. Det arbejde, digitaltrafik.dk skal levere, er altså den version af den aftalte ydelse, som er gældende den dato, hvor digitaltrafik.dk udvikling påbegyndes (aftaletidspunktet). Hvis den leverede ydelse på leveringstidspunktet ikke kan integreres med systemer, som er ændret efter aftaletidspunktet, er dette således ikke at anse som en mangel. Såfremt soft- eller hardware ændres hos 3. mand, vil digitaltrafik.dk uden ugrundet ophold, oplyse kunden om ændringen og meddele evt. mulige ændringer af ydelsen – samt anslået antal timer til implementering af disse ændringer.

 

Kunden bærer risikoen for ændringer i de systemer, som digitaltrafik.dk’ arbejde efterfølgende skal integreres med.

 

9.1.4

Lider Leverancen af en mangel, skal Kunden give Digitaltrafik.dk skriftligt meddelelse herom i overensstemmelse med pkt. 20.

 

9.2 VÆSENTLIGE MANGLER

 

9.2.1

Der foreligger en væsentlig mangel, når manglen medfører uoprettelige forhold, og forhindrer, at Leverancen kan opfylde Kundens forretningsmål, som beskrevet i Leveringsaftalen eller på afgørende vis leverer forkerte informationer til brugerne. Det vil sige; forhindrer brugerne i at anvende Leverancen, og hvis rettelse ikke kan udskydes uden, at dette vil være til væsentlig ulempe for Kunden.

 

9.2.2

Mangler, der kan løses ved at benytte andre datainput eller metoder end oprindeligt aftalt mellem Parterne, regnes ikke som væsentlige mangler.

 

9.3 AFHJÆLPNING AF MANGLER

Hvis der foreligger mangler, prioriteres disse i en skriftlig aftale med tilhørende afleveringsfrister mellem digitaltrafik.dk og Kunden senest 5 hverdage efter udløb af reklamationsfristen jf. pkt. 20.2. Afhjælpning af manglerne gennemføres hurtigst muligt i henhold til den skriftlige aftale med tilhørende afleveringsfrister, som er godkendt af Kunden.

 

10. ÆNDRINGER FORETAGET AF KUNDEN ELLER TREDJEMAND

digitaltrafik.dk fraskriver sig ethvert ansvar for Leverancen, såfremt den ændres af Kunden eller tredjemand inden leveringen, efter levering eller efter Kundens overtagelse, jf. pkt. 8.2.2, uden digitaltrafik.dk’ forudgående skriftlige godkendelse af ændringen.

 

11. PRIS

 

11.1 PRISMODEL

Prisen kan enten være fast eller fleksibel, alt afhængigt af hvorledes projektet gennemføres. Hos digitaltrafik.dk opererer vi i hovedreglen med en fast månedspris, da vi af erfaring ved, at langt det meste af vores arbejde, strækker sig over en længere tidsperiode. For mindre projekter eller udvidelse af Leverancen, beregner vi medgået tid til følgende priser

 

Seniorkonsulent, projektstyring/programmering: kr. 1.000,-

 

Konsulent, projektstyring/programmering: kr. 800,-

 

Tekstforfatter: kr. 800,-

 

11.2 FORHOLD, SOM PRIS OG TIDSPLAN IKKE INKLUDERER

Priser og tidsplaner specificeret i Aftalen inkluderer ikke det arbejde, der kræves for at rette fejl, som Kunden måtte lave. Såfremt Kunden skifter ud i sine projektdeltagere, kan digitaltrafik.dk kræve særskilt betaling for den ekstra tid, som medgår til at sætte nye deltagere ind i Leverancen.

 

12. ÆNDRINGER

 

12.1 ÆNDRINGER AF AFTALEN

Ændring i Aftalen kan kun ske ved skriftlig meddelelse, som den anden part skriftligt accepterer.

 

12.2 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER FRA BUDGET

Såfremt digitaltrafik.dk bliver opmærksom på en væsentlig ændring fra det aftalte budget, skal digitaltrafik give Kunden skriftlig besked herom, inden arbejdet fortsættes. Det kan f.eks. være ændrede forudsætninger i forhold til, hvad der oprindeligt var antaget eller oplyst.

 

12.3 ÆNDRINGER AF TIMEPRISER

Ændringer i digitaltrafik.dk’ gældende timepriser kan ske årligt og meddeles skriftligt til Kunden med 3 måneders forudgående varsel. 1

 

12.4 ÆNDRINGER AF TREDJEPARTSSOFTWARE

Tredjeparts software, herunder browsere mv. ændres ofte uden forvarsel. Sådanne ændringer kan afstedkomme fejl og forstyrrelser på Leverancen, udviklet af digitaltrafik.dk. I det omfang Leverancen inkluderer bestemte software-løsninger eller integration med bestemte softwareleverandører, vil Aftalen kun inkludere den version af det aftalte software, som er “live” den dato, hvor digitaltrafik.dk’ udvikling starter. Alle ændringer til software, som ikke er kontrolleret af digitaltrafik.dk, er ikke inkluderet i tilbuddet. Nødvendige tilrettelser af Leverancen vil blive faktureret separat efter aftale.

 

13. FAKTURERING

 

13.1 FAKTURERING

 

13.1.1

Betaling følger den fastsatte betalingsplan. Ved for sen betaling er digitaltrafik.dk berettiget til at debitere Kunden et rykkergebyr samt morarente fra forfaldsdagen efter rentelovens til enhver tid gældende regler.

 

13.1.2

Kunden kan forlange en fuldstændig timeopgørelse over de forbrugte timer som faktureringsgrundlag, når der er aftalt afregning efter medgået tid m.v (Time & Material)

 

13.1.3

Indkøb foretaget af Digitaltrafik.dk på vegne af Kunden til brug for Leverancer (eksterne omkostninger) kan faktureres straks til umiddelbar betaling

 

13.1.4

Den månedlige, samlede eller resterende kontraktsum forfalder til betaling med netto14 dage.

 

13.1.5

Alle priser er i danske kroner eks. moms, medmindre andet fremgår af Aftalen.

 

13.2 EKSTERNE OMKOSTNINGER

 

13.2.1

digitaltrafik.dk er berettiget til særskilt betaling for eksterne omkostninger, herunder nødvendige ydelser, licenser, produkter mv. fra eksterne leverandører.

 

13.2.2

For så vidt angår rejseaktiviteter (fx tog, færge, fly, hotel, forplejning), så afregnes disse i overensstemmelse med de faktiske omkostninger eller efter Statens til enhver tid gældende takster. Rejsetid, udover 1 time hver vej, faktureres med 50% af gældende timepriser.

 

13.2.3

Kunden er forpligtet til at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for digitaltrafik.dk som følge af ændringer i valutakurser, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance

 

14. AFBESTILLING

 

14.1 DELLEVERANCER

Afbestilling af delleverancer skal ske skriftligt og indebærer, at digitaltrafik.dk indstiller igangværende arbejde på den aktuelle del af Leverancen, og så vidt muligt begrænser omkostningerne for Kunden. Kunden betaler omkostninger og medgået tid, der allerede er afholdt, samt digitaltrafik.dk’ tidsforbrug forårsaget af afbestillingen efter digitaltrafik.dk’ gældende timepriser.

 

14.2 KOMPENSATION

Endvidere kan digitaltrafik.dk kræve en rimelig kompensation, dog maksimalt 15 % af den resterende del af kontraktsummen. Afbestilling af hele leverancen betragtes som en opsigelse af Aftalen og reguleres efter pkt.25.

 

15. KUNDENS RETTIGHEDER

 

15.1 KUNDENS RETTIGHEDER

Alle kundedata, som er registreret i Leverancens systemer, tilhører Kunden.

 

15.2 PROGRAMMEL

 

15.2.1

For programmel af enhver art gælder rettighedsindehaverens (producentens) til enhver tid gældende licensbetingelser, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

 

15.2.2

For programmel, der udvikles eller tilpasses (videreudvikles) af digitaltrafik.dk under Leverancen, erhverver Kunden en uindskrænket ret til selv at benytte Leverancen uden tidsmæssige eller geografiske begrænsninger. Kunden kan frit bearbejde og udvikle på Leverancen, herunder ved hjælp fra tredjemand.

 

16. DIGITALTRAFIK.DK’ RETTIGHEDER

 

16.1 PROGRAMMEL

 

16.1.1

For programmel, der udvikles eller tilpasses under denne aftale, erhverver Kunden alene en uindskrænket brugsret til Leverancen. Kunden er dog berettiget til frit at videreudvikle Leverancen selv eller i samarbejde med tredjemand til brug for Kunden.

 

16.1.2

Aftalen forhindrer ikke digitaltrafik.dk i at udføre tilsvarende ydelser og leverancer for andre kunder. Med respekt for Kundens rettigheder, forretningshemmeligheder og fortrolig information er digitaltrafik.dk berettiget til frit at videreudvikle, benytte og udnytte den generelle viden og knowhow samt værktøjer, koder, teknikker, ideer og anden information mv., som digitaltrafik.dk har anvendt, udviklet eller erhvervet i forbindelse med Leverancen.

 

16.1.3

I det omfang fortrolige oplysninger og/eller forretningshemmeligheder indgår i programmellet, skal de fjernes, før digitaltrafik.dk kan udnytte programmellet i andre kommercielle sammenhænge.

 

16.2 OPEN SOURCE-SOFTWARE

 

16.2.1

Hvad angår 3.parts-software kan Parterne aftale skriftligt at gøre udviklet software tilgængeligt for offentligheden, såfremt 3.parts licensen gør det muligt

 

16.2.2

Hvis der indgår 3.parts-software i digitaltrafik.dk’ Leverance, opnår Kunden de rettigheder hertil, som fremgår af de til enhver tid gældende licensbetingelser for det relevante 3. parts-software. digitaltrafik.dk er ikke ansvarlig for fejl eller ændringer i 3. parts-software, Kundens egne ændringer eller andre forhold, som medfører, at digitaltrafik.dk skal udføre rettelser eller yderligere arbejde vedrørende det konkrete 3. parts-software.

 

16.3 RETTIGHEDER VED AFTALENS OPHÆVELSE

Såfremt Aftalen ophæves helt eller delvist, tilbagegår enhver af Kunden erhvervede rettigheder uindskrænket til digitaltrafik.dk for den del af Aftalen, der ophæves. Det samme gælder, hvis Leverancen ikke finder sted på grund af force majeure.

 

16.4 TREDJEMANDSRETTIGHEDER

 

16.4.1

digitaltrafik.dk indestår for, at Leverancen ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Det gælder dog ikke, såfremt Kunden anvender Leverancen, eller delelementer af den, på andre måder eller i videre omfang end oprindeligt aftalt eller hvis Kunden videreudvikler på Leverancen.

 

16.4.2

Indeståelsen forudsætter, at Kunden straks giver digitaltrafik.dk skriftlig meddelelse, når Kunden bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser, og Kunden bistår digitaltrafik.dk under sagen i fornødent omfang.

 

16.4.3

I det omfang Kunden leverer rettighedsbeskyttet materiale, software og andet til brug for udarbejdelse af Leverancen, kan digitaltrafik.dk ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle krænkelser af tredjemandsrettigheder.

 

16.4.4

Såfremt Leverancen medfører, at Kunden udnytter tredjeparts software, påhviler det Kunden at tegne og opretholde licensaftaler eller på anden måde opnå rettighedsindehaverens samtykke til sådan udnyttelse, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen. digitaltrafik.dk skal på Kundens anmodning bistå Kunden i nødvendigt og rimeligt omfang med rådgivning og evt. indkøb af licensaftaler.

 

17. Ansvarlig for lovgivning mv.

digitaltrafik.dk arbejder i overensstemmelse med den danske markedsføringslov (§§1-12). Kunden sikrer, at lovgivning og branchekutymer indenfor kundens fagområde iagttages. Kunden orienterer digitaltrafik.dk skriftligt, og inden arbejdet påbegyndes, om særlige lov-og produktkrav m.v., som digitaltrafik.dk skal tage højde for.

 

18. PRODUKTANSVAR

digitaltrafik.dk har produktansvar i henhold til Produktansvarslovens præceptive regler. digitaltrafik.dk fraskriver sig ethvert andet produktansvar.

 

19. FORTROLIGHED

 

19.1.1

Parterne forpligter sig til ikke at videregive oplysninger til tredjepart, som de modtager fra hinanden inden for rammerne af Aftalen, medmindre der er tale om forhold, som er offentliggjort, eller af anden grund naturligt kan bringes videre til tredjemand. Tavshedspligten påhviler ligeledes den respektive parts ansatte og andre, der er beskæftiget med Aftalens udførelse både under og efter udvikling af Leverancen.

 

19.1.2

Uanset ovenstående har digitaltrafik.dk ret til i markedsføringsøjemed og i forbindelse med konkurrencer og prisoverrækkelser at oplyse, at Kunden er kunde hos digitaltrafik.dk.

 

19.1.3

Såfremt der blandt digitaltrafik.dk’ øvrige kunder er sådanne, der måtte drive konkurrerende virksomhed med Kunden, skal digitaltrafik.dk, hvis Kunden specifikt anmoder om dette, etablere og opretholde informationsbarrierer. Disse skal sikre, at der ikke opstår personsammenfald blandt de medarbejdere, der udfører arbejdsopgaver hos henholdsvis Kunden og den konkurrerende virksomhed.

 

20. REKLAMATIONSPLIGT

 

20.1 MANGLER, SOM BURDE VÆRE OPDAGET UNDER ACCEPTFRISTEN

Mangler, som Kunden har opdaget eller burde have opdaget under accepttesten, kan ikke senere gøres gældende overfor digitaltrafik.dk.

 

20.2 MANGLER, SOM FØRST KUNNE OPDAGES EFTER ACCEPTFRISTEN

Vil Kunden påberåbe sig en mangel, som ikke blev opdaget og heller ikke burde have været opdaget under accepttesten, skal Kunden give Digitaltrafik.dk meddelelse herom inden for 10 arbejdsdage efter levering, jf. pkt.8.2.1. I modsat fald taber Kunden retten til at påberåbe sig manglen.

 

20.3 VÆSENTLIGE MANGLER

 

20.3.1

Reglen i pkt. 20.2 gælder dog ikke for væsentlige mangler: 1) som det ikke var muligt for Kunden at opdage under accepttesten, eller inden for 10 dage efter leveringen, jf. pkt. 8.2.1, og 2) som Kunden kan bevise var til stede på leveringstidspunktet.

 

20.3.2

Såfremt Kunden påberåber sig en mangel, og det efterfølgende viser sig, at manglen ikke skyldes Digitaltrafik.dks leverance, har Digitaltrafik.dk ret til kompensation for de timer, der er anvendt på at undersøge manglen.

 

20.3.3

Såfremt ansvaret for manglen ikke kan placeres entydigt ved én part, udgør kompensationen for timer på undersøgelse af manglen alene 50% af den forbrugte tid.

 

20.4 ET-ÅRIG REKLAMATIONSFRIST

 

20.4.1

Har Kunden ikke inden et år efter levering, jf. pkt. 8.2.1meddelt, at denne vil påberåbe sig en væsentlig mangel, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende, medmindre Digitaltrafik.dk har påtaget sig at indestå for genstanden i længere tid eller har handlet i strid med almindelig hæderlighed.

 

20.4.2

Såfremt Kunden påberåber sig en væsentlig mangel, og det efterfølgende viser sig, at manglen ikke skyldes Digitaltrafik.dks leverance, har Digitaltrafik.dk ret til kompensation for de timer, der er anvendt på at undersøge manglen.

 

20.4.3

Såfremt ansvaret for manglen ikke kan placeres entydigt ved én part, udgør kompensationen for timer på undersøgelse af manglen alene 50% af den forbrugte tid.

 

20.4.4

Udbedring af mangler efter reklamationsrettens udløb vil blive håndteret mod særskilt betaling.

 

21. MISLIGHOLDELSE

 

21.1.1

Dansk rets almindelige regler regulerer misligholdelse med de undtagelser, der følger af Aftalen. Misligholdelse skal meddeles straks og inden 1 uge fra, at Kunden får eller burde have fået kendskab til misligholdelsen. Misligholdelse meddeles digitaltrafik.dk skriftligt.

 

21.1.2

Misligholder Kunden sine forpligtelser efter punkt 4 eller 7, er digitaltrafik.dk berettiget til at fakturere Kunden de meromkostninger, som forårsages af Kundens misligholdelse.

 

21.1.3

Såfremt en part væsentligt misligholder sine forpligtelser, skal den anden partgive 15 dages skriftligt varsel til at bringe misligholdelsen til ophør. Har den misligholdende part ikke bragt misligholdelsen til ophør inden denne frist, kan den anden part herefter hæve Aftalen helt eller delvist.

 

21.1.4

Hver af Parterne kan dog ophæve Aftalen uden varsel, såfremt den anden part træder i betalingsstandsning, indleder forhandling om akkord eller tages under konkursbehandling, såfremt konkursboet på baggrund af skriftlig henvendelse fra den anden part ikke uden ugrundet ophold meddeler, at boet indtræder i kontrakten.

 

22. ERSTATNINGSANSVAR

 

22.1 ANSVARSBEGRÆNSNING

 

22.1.1

digitaltrafik.dk’ erstatningsansvar er begrænset til Kundens direkte tab som følge af digitaltrafik.dks misligholdelse.

 

22.1.2

digitaltrafik.dk’ erstatningsansvar omfatter ikke følgeskader, driftstab, tab på grund af mangler ved tredjepartsleverancer og heller ikke indirekte tab, herunder tab af indtægt, profit, reduceret salg, hindring med at levere til tredjepart, samt tab forbundet med en ikke opfyldt forventet nytte af Leverancen. digitaltrafik.dk’ ansvar for underleverandører er omtalt i pkt. 3 ”Underleverandører”.

 

22.1.3

Herudover kan digitaltrafik.dks samlede ansvar ikke overstige 100% af det fakturerede beløb (fratrukket eksterne omkostninger) for Leverancer, der udspringer af nærværende aftale gennem de seneste seks måneder op til meddelelsen om misligholdelse. digitaltrafik.dk har ret til at afhjælpe misligholdelsen og levere det påklagede igen.

 

22.2 ERSTATNING VED FORSINKELSE

Såfremt Kundens forhold bevirker, at digitaltrafik.dk ikke kan udføre sit arbejde som aftalt og planlagt, er digitaltrafik.dk berettiget til at kræve vederlag for de(n) af digitaltrafik.dk’ medarbejdere og underleverandører, der ikke med det samme kan overføres til andre projekter i en periode på op til 4 uger. Dette gælder dog ikke ved afbestilling, jf.pkt. 14 eller opsigelse, jf. 25. Det er en betingelse for Digitaltrafik.dk’ vederlagskrav efter denne bestemmelse, at digitaltrafik.dk aktivt og loyalt har bestræbt sig på at overføre sådanne medarbejdere og underleverandører til andre projekter.

 

23. FORCE MAJEURE

 

23.1.1

En part er ikke ansvarlig for skade, mangler eller forsinkelser i henhold til Aftalens udførelse, såfremt parten forhindres i at opfylde sine forpligtelser på grund af forhold, som parten ikke er herre over, og som parten ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet, og hvis følger parten heller ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet (force majeure).

 

23.1.2

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part inden 3 arbejdsdage efter, at force majeure-situationen er indtrådt.

 

24. OVERDRAGELSE

Kunden og digitaltrafik.dk har ret til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser til et andet selskab i deres respektive koncerner. Herudover kan ingen af Parterne uden den anden parts skriftlige samtykke overdrage rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

 

25. OPHØR

 

25.1.1

Aftalen kan opsiges skriftligt af hver af Parterne med 3 måneders varsel, dog er digitaltrafik.dk berettiget til betaling for sine ydelser frem til opsigelses-tidspunktet, allerede afholdte omkostninger, samt omkostninger i forbindelse med opsigelsen. digitaltrafik.dk’ arbejde i forbindelse med opsigelsen debiteres Kunden i henhold til timeforbrug efter digitaltrafik.dk’ til enhver tid gældende timepriser.

 

25.1.2

Ved Aftalens afslutning skal hver part på en anden parts skriftlige anmodning tilbagelevere eller tilintetgøre materiale og dokumenter, der tilhører den anden part.

 

25.1.3

Bestemmelser, som efter deres natur rækker ud over Aftalens løbetid, skal også være gældende efter Aftalens ophør.

 

26. TVIST

 

26.1.1

Tvister afgøres efter dansk ret. Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. Hvis Parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling, kan konflikten søges løst enten ved syn og skøn eller mediation, hvis Parterne er enige om det.

 

26.1.2

Søges konflikten løst ved syn og skøn, kan hver af Parterne anmode Dansk Erhverv om i forening at bringe en syns-og skønsmand i forslag. Syns-og skønsmand skal have betydeligt og dokumenteret branchekendskab. Parterne er i så fald enige om, at sagen afsluttes i overensstemmelse med syns-og skønsmandens vurdering af sagen, som forelagt i et fælles syns-og skønstema.

 

26.1.3

Søges konflikten løst ved mediation, og Parterne ikke inden 14 dage har aftalt, hvem der skal være mediator, kan hver af Parterne anmode Danske Mediatoradvokater om at bringe en mediator i forslag, eventuelt via henvisning til Mediationsinstituttet.

 

26.1.4

Mediator skal være medlem af Danske Mediatoradvokater, og mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de etiske regler for Danske Mediatoradvokater.

 

26.1.5

Hvis anden aftale ikke indgås i forbindelse med syn og skøn eller mediation, deles omkostningerne til syns-og skønsmand/mediator ligeligt mellem Parterne. Parterne afholder hver især omkostninger til egne rådgivere i forbindelse med syn og skøn/mediationen.

 

26.1.6

Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at mediation er aftalt, er Parterne ikke længere bundet af en aftale om konfliktløsning via mediation.

 

26.1.7

En aftale om syn og skøn/mediation er ikke til hindring for indgivelse af stævning, voldgiftsklage mv. i Danmark sideløbende med syn og skøn/mediation, såfremt det er nødvendigt for at undgå rettighedsfortabelse ved forældelse eller lignende. En aftale om syn og skøn/mediation indebærer ikke afkald på at bruge foreløbige retsmidler som arrest og fogedforbud.

 

26.1.8

Alle drøftelser i tilknytning til et syn og skøn/mediation er fortrolige for alle medvirkende.

 

26.1.9

Hvis Parterne ikke kan finde anden løsning, skal tvisten løses af de danske domstole, medmindre Parterne indgår aftale om at anvende en dansk voldgift